Portál Sdružení přátel folkloru v Brně

Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje

Stanovy

1. Název a sídlo občanského sdružení

1.1. Sdružení nese název Společnost pro lidové tradice Jihomoravského kraje o. s., zkratka SPLT JMK o. s.

1.2. Sídlem Společnosti pro lidové tradice Jihomoravského kraje (dále jen „společnost“), je Charbulova 3, 618 00 Brno.

2. Cíle a činnost společnosti

2.1. Společnost je samostatným, dobrovolným, nepolitickým občanským sdružením dospělých osob jakož i dětí a mládeže. Jejím členem mohou být fyzické i právnické osoby.

2.2. Společnost působí na celém území České republiky, zejména však v Jihomoravském kraji.

2.3. Hlavním posláním společnosti je sdružovat dospělé osoby, děti a mládež za účelem podpory jednotlivců a kolektivů při udržování lidových tradic a folkloru národností žijících v České republice, napomáhat udržování a šíření zájmu o lidové tradice a folklor v Jihomoravském kraji, ale i na celém území České republiky a v zahraničí.

2.4. Při své činnosti společnost spolupracuje se státními orgány, jakož i orgány místní správy a samosprávy, s ostatními institucemi, právnickými a fyzickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

2.5. Cílů a poslání své činnosti společnost dosahuje zejména prostřednictvím:

2.5.1. poskytování informací a poradenské činnosti pro své členy i širokou veřejnost,

2.5.2. pořádání přednášek, seminářů, besed, kurzů, uměleckých dílen, zájezdů, stáží, výstav, přehlídek, sympózií a festivalů folklorních souborů a skupin,

2.5.3. organizátorské činnosti v oblasti kultury, umění, společenské zábavy a jiných kulturně-společenských aktivit s vazbou na lidové tradice,

2.5.4. nákupu, prodeje a zprostředkovatelské služby v zájmu rozvoje a propagace folkloru a lidových tradic,

2.5.5. vzdělávací činnosti především lektorské, metodické a další s vazbou na tradiční lidovou tradice,

2.5.6. vydávání publikací a nosičů informací,metodických a propagačních materiálů,

2.5.7. vykonávání další činnosti pro rozvoj společnosti a jejího poslání, a to buď samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi a institucemi (uvedenými v bodě 2.4.), nebo k tomu jiné organizace a instituce inspiruje,

2.5.8. dohlížení na ochranu autorských a dalších práv svých členů.

3. Členství ve společnosti

3.1. Členem společnosti se může stát fyzická i právnická osoba, soubor nebo skupina. Společnost má tedy tři druhy členství:

3.1.1. individuální členství – tzv. jednotlivci,

3.1.2. kolektivní členství – soubory, skupiny a organizace,

3.1.3. čestné členství.

3.2. Členy přijímá výbor po doručení písemné přihlášky, členství vzniká rozhodnutím výboru o přijetí.

3.3. O udělení čestného členství rozhoduje výbor společnosti.

3.4. Členství ve společnosti zaniká:

3.4.1. vystoupením člena ze společnosti na základě písemného oznámení o vystoupení z výboru společnosti,

3.4.2. pro neplnění členských povinností, na základě rozhodnutí výboru společnosti,

3.4.3. zánikem souboru, či skupiny, případně úmrtím individuálního člena,

3.4.4. pro hrubé porušení zájmů společnosti, na základě rozhodnutí výboru,

3.4.5. zánikem společnosti.

4. Práva a povinnosti členů společnosti

4.1. Práva členů:

4.1.1. aktivně se podílet na plnění poslání a cílů společnosti,

4.1.2. obracet se na orgány společnosti s připomínkami, návrhy a žádostmi ohledně činnosti společnosti a žádat jejich řešení,

4.1.3. požívat všech výhod poskytovaných společností,

4.1.4. volit a být volen do orgánů společnosti, jakož i navrhovat kandidáty do volených orgánů společnosti, je-li fyzickou osobou a dosáhl-li věku 18 let. Navrhovaní kandidáti musí být členy společnosti nebo členy člena společnosti – právnické osoby a musí se svou kandidaturou souhlasit. Stejná oprávnění jako fyzické osobě náleží i zástupci vystupujícímu jménem člena společnosti – právnické osoby, dosáhl-li věku 18 let,

4.1.5. být pozván na valnou hromadu případně náhradní valnou hromadu, účastnit se jí a hlasovat o všech záležitostech náležejících do rozhodovací pravomoci valné hromady,

4.1.6. kdykoliv ze společnosti vystoupit.

4.2. Povinnosti členů:

4.2.1. platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou, a to jednou ročně nejpozději do 30. března kalendářního roku, pro který je členský příspěvek stanoven. Čestní členové jsou této povinnosti zproštěni,

4.2.2. dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí valné hromady a výboru společnosti,

4.2.3. je-li právnickou osobou, jmenovat na základě svých vnitřních předpisů zástupce oprávněného vystupovat ve vztahu ke společnosti jménem člena společnosti právnické osoby,

4.2.4. v případě zvolení či jmenování do orgánu společnosti plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá rozhodnutí orgánů společnosti.

ORGÁNY SDRUŽENÍ

5. Valná hromada

5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

5.2. Valná hromada je shromážděním všech členů společnosti. Každý (kolektivní, individuální i čestný) člen společnosti má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za účasti alespoň poloviny hlasů.

5.3. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může svolavatel valné hromady svolat náhradní valnou hromadu na místo a datum uvedené v pozvánce podle odstavce 5.4. Náhradní valná hromada musí mít totožný program jako valná hromada a je usnášeníschopná za účasti jakéhokoliv počtu hlasů.

5.4. Valná hromada je svolávána nejméně jednou za 24 měsíců na základě rozhodnutí výboru společnosti. Výbor uvědomí o valné hromadě všechny členy společnosti písemnou pozvánkou rozeslanou nejméně tři týdny přede dnem konání valné hromady, jinak je svolání valné hromady neplatné. V písemné pozvánce musí být obsažen program, datum, místo a čas konání valné hromady, jakož i datum, místo a čas konání náhradní valné hromady.

5.5. Výbor svolá valnou hromadu také v případě, požádá-li o svolání valné hromady nejméně jedna třetina všech členů společnosti nebo požádá-li o svolání valné hromady revizní komise. Nesvolá-li výbor valnou hromadu nejpozději do dvou měsíců ode dne podání žádosti, svolá valnou hromadu revizní komise. Nesvolá-li valnou hromadu ani revizní komise nejpozději do měsíce ode dne, kdy tak měla učinit namísto výboru, je valnou hromadu oprávněn svolat kterýkoliv člen společnosti.

5.6. Valná hromada:

5.6.1. projednává výsledky činnosti společnosti,

5.6.2. projednává a schvaluje zprávy výboru,

5.6.3. projednává a schvaluje zprávy revizní komise,

5.6.4. projednává výsledky hospodaření společnosti,

5.6.5. rozhoduje o výši členských příspěvků,

5.6.6. rozhoduje o změnách stanov společnosti,

5.6.7. schvaluje program a směry činnosti společnosti na další období,

5.6.8. rozhoduje o počtu členů výboru a revizní komise,

5.6.9. volí a odvolává členy výboru a revizní komise,

5.6.10. na základě návrhu výboru rozhoduje o zániku společnosti,

5.6.11. rozhoduje prostou většinou přítomných, není-li stanoveno jinak.

6. Výbor společnosti

6.1. Výkonným orgánem společnosti je výbor, který tvoří zvolení zástupci z řad kolektivních, individuálních a čestných členů. Za svoji činnost je zodpovědný valné hromadě.

6.2. Minimální počet členů výboru je pět.

6.3. Výbor je volen na období čtyř let.

6.4. Výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedu společnosti a další funkcionáře podle potřeby, např. hospodáře a pokladníka.

6.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů výboru společnosti pod mez stanovenou v odstavci 6.2., kooptuje výbor dalšího člena společnosti, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena výboru.

6.6. Výbor se schází nejméně čtyřikrát do roka. Výborové schůze svolává předseda, případně místopředseda. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může výborovou schůzi svolat kterýkoliv člen výboru.

6.7. Výbor zejména:

6.7.1. vytváří, koordinuje a řídí činnost společnosti,

6.7.2. odpovídá za naplňování poslání a cílů činnosti společnosti,

6.7.3. vede potřebnou dokumentaci o své činnosti,

6.7.4. zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady s výjimkou zpráv revizní komise,

6.7.5. svolává valnou hromadu,

6.7.6. předkládá valné hromadě zprávu o stavu členské základny společnosti, o hospodaření společnosti a o výsledcích činnosti společnosti, navrhuje valné hromadě program a směry činnosti společnosti na další období,

6.7.7. rozhoduje většinou všech hlasů o vstupu společnosti do jiné právnické osoby,

6.7.8. rozhoduje většinou všech hlasů o majetkových účastech v jiných právnických osobách,

6.7.9. rozhoduje o zmírnění výše či zproštění placení členských příspěvků,

6.7.10. zřizuje v případě potřeby sekretariát, stanovuje počet členů sekretariátu a přesnou náplň jeho činnosti,

6.7.11. vydává, mění a ruší vnitřní pravidla společnosti. Vnitřní pravidla společnosti jsou neplatná, jsou-li v rozporu se stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy.

6.8. Výbor rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

6.9. Postavení člena výboru zaniká:

6.9.1. skončením funkčního období výboru,

6.9.2. volbou nového výboru po hromadném odstoupení všech členů předchozího výboru,

6.9.3. odvoláním člena výboru valnou hromadou,

6.9.4. odvoláním člena výboru vystupujícího jménem člena společnosti – právnické osoby tímto členem společnosti – právnickou osobou,

6.9.5. zánikem členství člena společnosti – právnické osoby, jejímž jménem člen ve výboru vystupuje,

6.9.6. odstoupením,

6.9.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

6.9.8. úmrtím.

7. Statutární zástupce

7.1. Statutárním zástupcem společnosti je předseda. K zastupování společnosti na jednotlivých, případně všech úsecích činnosti společnosti může statutární zástupce pověřit další členy výboru, zejména místopředsedu, hospodáře a pokladníka. Navenek jedná jménem společnosti předseda, případně pověřený člen výboru a to samostatně.

8. Revizní komise

8.1. Revizní komise je kontrolním orgánem společnosti nezávislým na výboru společnosti. Je volena valnou hromadou na čtyřleté funkční období. Ze své činnosti je odpovědná valné hromadě.

8.2. Revizní komisi tvoří nejméně tři členové. Každý člen revizní komise má jeden hlas.

8.3. Revizní komise je usnášeníschopná za účasti nejméně jedné poloviny svých členů.

8.4. Ze svého středu revizní komise volí předsedu revizní komise, případně místopředsedu revizní komise.

8.5. V případě, že se v období mezi jednáními valné hromady sníží počet členů revizní komise pod mez stanovenou v odstavci 9.2., kooptuje revizní komise dalšího člena společnosti, který funkci vykonává do nejbližší valné hromady. Nejbližší valná hromada provede doplňující volby člena revizní komise.

8.6. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát do roka. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, případně místopředseda revizní komise. Nejsou-li tyto funkce obsazeny, může zasedání revizní komise svolat kterýkoliv člen revizní komise.

8.7. Revizní komise zejména:

8.7.1. nejméně dvakrát do roka provádí kontrolu hospodaření společnosti jako celku i jeho organizačních jednotek s finančními prostředky, movitým i nemovitým majetkem společnosti,

8.7.2. kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů společnosti a usnesení valné hromady a výboru,

8.7.3. informuje výbor a valnou hromadu o zjištěných nedostatcích,

8.7.4. podává valné hromadě zprávy o své činnosti a o kontrole hospodaření společnosti,

8.7.5. svolává valnou hromadu podle odstavce 5.5. těchto stanov,

8.7.6. konstatuje neplatnost vnitřních předpisů společnosti z důvodu rozporu se stanovami anebo obecně závazným právním předpisem,

8.7.7. rozhoduje prostou většinou přítomných hlasů, není-li stanoveno jinak. V případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy revizní komise.

8.8. Postavení člena revizní komise zaniká:

8.8.1 skončením funkčního období,

8.8.2. volbou nové revizní komise po hromadném odstoupení všech členů předchozí revizní komise,

8.8.3. odvoláním člena revizní komise valnou hromadou,

8.8.4. odvoláním člena revizní komise vystupujícím jménem člena s společnosti – právnické osoby tímto členem společnosti – právnickou osobou,

8.8.5. zánikem členství člena společnosti – právnické osoby, jejímž jménem člen v revizní komisi vystupuje,

8.8.6. odstoupením,

8.8.7. zbavením způsobilosti k právním úkonům,

8.8.8. úmrtím,

8.8.9. zánikem společnosti.

9. Majetek a hospodaření

9.1. Společnosti hospodaří s finančními prostředky, movitým a nemovitým majetkem.

9.2. Zdrojem majetku jsou zejména:

9.2.1. příjmy z členských příspěvků,

9.2.2. granty, dotace, dary a příspěvky státu, fyzických a právnických osob,

9.2.3. příjmy z činností při naplňování cílů společnosti specifikované v odstavci 2.5.,

9.2.4. nákup a prodej propagačních a metodických materiálů a záznamů na nosičích informací vyrobených či produkovaných společností,

9.2.5. výnosy majetku společnosti.

9.3. Hospodaření společnosti, účetnictví společnosti, finanční evidence společnosti, jakož i evidence majetku společnosti jsou vedeny dle platných právních předpisů.

9.4. Za hospodaření společnosti odpovídá výbor společnosti.

9.5. Za správnost evidence finančních prostředků, movitého i nemovitého majetku odpovídá výboru společnosti hospodář a pokladník.

9.6. Finanční prostředky jsou v míře nezbytné, jejíž výši stanoví výbor společnosti, uloženy v pokladně. Ostatní prostředky jsou uloženy na účtu společnosti v peněžním ústavu.

9.7. Dispoziční právo s finančními prostředky v peněžním ústavu je podmíněno vždy dvěma podpisy členů s dispozičním právem.

9.8. Dispoziční právo nakládat s finančními prostředky u peněžního ústavu mají:

9.8.1. předseda společnosti,

9.8.2. místopředseda společnosti,

9.8.3. hospodář a pokladník společnosti,

9.8.4. určení členové výboru.

9.9. Pro snazší financování některých vymezených úseků činnosti nebo sekcí mohou být při účtu společnosti v peněžním ústavu zřizovány podúčty s odlišným dispozičním právem, než je stanoveno v odstavci 9.8. stanov. Musí však být zachována zásada, že dispoziční právo mají vždy společně dvě osoby, toto právo mohou mít nejvýše čtyři osoby pro jeden podúčet a jednou z nich musí být hospodář společnosti.

9.10. Při změně funkcionářů společnosti s dispozičním právem nebo při změně hospodáře a pokladníka se finanční prostředky a majetek společnosti předávají protokolárně.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Společnost zaniká:

10.1.1. dobrovolným rozpuštěním,

10.1.2. sloučením s jiným občanským sdružením,

10.1.3. rozpuštěním na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.

10.2. O zániku společnosti podle odstavce 10.1.1. až 10.1.2 rozhoduje valná hromada na základě návrhu výboru.

10.3. Valná hromada společnosti v takovém případě současně rozhodne jak bude naloženo s majetkem společnosti a jmenuje likvidační komisi. Písemné dokumenty o činnosti a hospodaření společnosti budou předány do státního archívu.

~

Tyto stanovy byly zaregistrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 29. 1. 2008 pod č.j. VS/1–1/70192/08-R, IČO: 22686169.

Tisk

SPFvB © 2008 | design: 76house | běží na RS2 | kontakt: spfvb@quick.cz | RSS RSS novinek